REGISTRE D'AUS D'AUTOCONSUM

23/02/2022

REGISTRE D'AUS D'AUTOCONSUM

REGISTRE D'AUS D'AUTOCONSUM

Us informem que el 10 de febrer de 2020, el LCV d’Algete, ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1 en una cigonya localitzada a Lleida (Segrià), posteriorment hem fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria). Amb la notificació d’aquest darrer focus, s’han confirmat a Catalunya un total de 3.

Paral·lelament, Acció climàtica de Gencat ha sol·licitat col·laboració al Cos d’Agents Rurals, per tal de cercar particulars amb tinença d’aus de corral no registrades a partir de les quals s’han localitzat i informat sobre la necessitat de registrar les gallines i els requeriments que han de complir en matèria de bioseguretat. Arran d’aquesta cerca, s’estan localitzant nombroses explotacions d’aus de corral d’autoconsum encara no registrades, és per aquest motiu que us sol·licitem reforçar la divulgació a la ciutadania per tal que tots aquests particulars, siguin coneixedors de les seves obligacions.

PER REGISTRAR-HO NOMÉS CAL TRUCAR AL 977860207, demanar pel departament de ramadera (Jenni). ÉS TOTALMENT GRATUÏT

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes: o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada. o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).